AIDS Server  ||  • AIDS Info  |  AIDS Blog  |  AIDS Info English  ||  AIDS FAQ  ||  Hledat  |||  Menu


AIDS – Fakta, naděje Infekce HIV a její léčba

Léčba infekce HIV a AIDS

Prevence a léčba projevů onemocnění

1. Prevence oportunních infekcí

Jakmile se projeví první příznaky selhání imunitního systému (například pokles pod 200 T4 lymfocytů), je možno započít preventivní léčbu, abychom předešli vzniku takových infekcí, jako je pneumocytóza (pentamidinový aerosol, cotrimoxazole, Dapsone a další preparáty), toxoplazmóza (pyrimethamine dapsone ...) nebo dokonce tuberkulóza.

2. Léčba vzniklých oportunních infekcí

Většinu infekcí, ať už plicních, mozkových, srdečních..., které mají souvislost s AIDS, lze účinně léčit pomocí antibiotik, antimykotik, antiparazitik a antivirových preparátů. Tato léčba dočasně umožňuje zvládat většinu oportunních infekcí.

Přetrvávají dva problémy:

Léčba Kaposiho sarkomu by měla být částečně úspěšnější díky novým typům chemoterapie, které se používá buď samostatně (lipozomální Daunorobicine) nebo v kombinaci s interferonem nebo Gm CSF (dva faktory ovlivňující množení buněk).

U dospělých i u dětí se uvádí účinnost AZT při výskytu některých neurologických projevů způsobených HIV.

Boj s virem

Z přípravků, jejichž účinnost proti viru již byla prověřena v laboratorních podmínkách, se dnes v praxi nejvíce uplatňuje AZT (Azidothymidine) nebo Azitidin. Zkoušejí se další preparáty (DDI,DDC, TIBOs, Antiproteázy, HEPT) a další. Všechny tyto léky mají blokovat množení viru v organismu. Žádný způsob léčby však nemůže virus úplně a definitivně odstranit. Ale výzkum stále pokračuje a do budoucnosti musíme pohlížet s nadějí.

Je prokázáno, že kombinace různých proszředků (AZT+DDI, AZT+DDC+interferon a další) jsou účinnější než jednotlivé preparáty při samostaném použití.

Pokud jde o léčbu onemocnění v časném stadiu infekce virem HIV, byla určitá účinnost zjištěna pouze u AZT.

Posílení imunity organismu

Infekce HIV oslabuje imunitní systém. Je tedy třeba ho stimulovat nebo aspoň zabránit jeho zhroucení. Účinnost imunomodulátorů se prokázala. Uvažuje se o pasivní imunoterapii (injekční podání protilátek pro podpoření organismu v boji s infekcí) nebo aktivní imunoterapii (vakcíny pro stimulaci imunitního systému).

Tento přístup je v současné době předmětem klinických studií, nejčastěji se zkouší imunoterapie v kombinaci s některými z antivirových preparátů.

Psychická podpora

Pro každého člověka, který se dozví, že je infikován virem HIV, představuje toto zjištění psychický šok, který radikálně změní jeho život. Situace se ještě zhorší s projevením příznaků:

  1. léčba je často strastiplná a zdlouhavá
  2. když už člověk nemůže nadále vykonávat svou profesi, může se dostat do obtížné finanční situace
  3. v pozdějších stádiích AIDS může dojít i k postižení nervového systému a pacient už není schopen ani běžných každodenních činností. Potřebuje pomoci s vařením, nákupy, oblékáním a osobní hygienou

Toto vše přispívá k sociální izolaci pacienta za stavu, kdy je čím dál více závislý na pomoci jiných lidí. Naštěstí často zjišťujeme, že nejvíce postižení jedinci (homosexuálové, toxikomani) dnes snáze navazují rodinné vztahy, k jejichž přerušení došlo často kvůli jejich způsobu života.

Pacienti v pokročilých stádiích HIV infekce nejvíce potřebují psychickou pomoc, morální a fyzickou podporu zdravotnických pracovníků, sociálních služeb, rodiny a okolí. Vytvoření takové sítě znamená pro pacienty zmírnění utrpení plynoucí z porušení jejich fyzické a psychické integrity, což u nich zase pozitivně ovlivní klinický průběh infekce.

Komplexní strategie

Zlepšení výsledků si léčebná strategie zítřka slibuje od kombinace několika terapeutických postupů zaměřených na různé aspekty onemocnění:

Můžeme hovořit o uzdravení?

V současné době bohužel nemůžeme. Nicméně pomocí moderní terapie se daří podstatně prodloužit přežití pacientů a dosáhnout dlouhodobých remisí. Rychlý pokrok v oblasti antivirových preparátů nám dává velkou naději. Prodloužení přežití poskytne pacientům větší šanci, že se budou moci léčit dokonalejšími antivirovými preparáty, které se v budoucnu podaří vyvinout.


Menu

[EN]

Nezajímavější články

AIDS Blog

» Obřízka snižuje riziko přenosu pohlavních chorob

Obrizka.cz

» Obřízka: prevence HIV-AIDS

Enzymoterapie

» Enzymoterapie a zvýšení imunity

Děkujeme

Za podporu provozu našeho serveru děkujeme:

LUBSTAR, a.s.: značkové motorové a průmyslové oleje a maziva, výrobce olejů řady Tigrol.