AIDS Server  ||  • AIDS Info  |  AIDS Blog  |  AIDS Info English  ||  AIDS FAQ  ||  Hledat  |||  Menu


AIDS – Fakta, naděje Infekce HIV a její léčba

Rady séropozitivním osobám

Snížit riziko progrese onemocnění k symptomatické formě nebo k AIDS

U některých séropozitivních osob se projeví různé vedlejší příznaky, které jsme popsali dříve. U dalších se vyvine AIDS. Bylo zjištěno, že některé faktory k takovému vývoji přispívají. Označujeme je jako spolupůsobící faktory nebo kofaktory.

Faktory přispívající k uspíšení nepříznivého vývoje infekce

Pokud se člověk vyhne těmto faktorům, může snížit riziko, že se u něho vyvine symptomatická forma onemocnění nebo dokonce AIDS.

 1. Chránit se před opakovanou infekcí HIV tím, že člověk při sexuálním styku používá ochranu a s nikým nesdílí injekční jehly a stříkačky.
 2. Chránit se pokud možno před infekcemi všeho druhu, protože při nich dochází k aktivaci imunitního systému a pomnožení T4 buněk a tím pádem také k probuzení a pomnožení viru, který v nich dřímá.
 3. Dbát na správnou životosprávu:
  • dodržovat základní hygienická pravidla,
  • dbát na správnou výživu,
  • zdržet se pití alkoholu a kouření,
  • nevystavovat se stresu.
 4. Vyvarovat se užívání drog, protože sdílení injekčních jehel a stříkaček může být zdrojem nové infekce HIV, snižují odolnost organismu k infekcím.
 5. Pravidelně navštěvovat lékaře:
  • Pro sledování svého zdravotního stavu.
  • Pro ověření vhodnosti očkování pro pacienta.
  • Pro zahájení včasné léčby, jakmile se projeví známky oslabení imunitního systému, to znamená: podávání antivirových preparátů (AZT), profylaktického podávání antibiotik a chemoterapeutik zejména proti pneumocystóze a toxoplazmóze, podávání širokospektrých antibiotik proti latentním mykoplasmatickým nebo mykobakteriálním infekcím, které by mohly uspíšit vývoj onemocnění.

Nedopustit přenos viru HIV

Séropozitivní člověk je infekční, což platí zejména o jeho krvi a sekretech pohlavního ústrojí. Aby virus nepřenesl virus na další lidi, musí séropozitivní člověk dodržovat určitá pravidla. V běžném životě to znamená dodržování základních hygienických pravidel, kterými by se měl řídit vlastně každý člověk. Pokud jde o sexuální přenos, lze mu zabránit prakticky pouze abstinencí nebo správným používáním prezervativů.

 1. Vyvarovat se dárcovství krve, spermatu nebo orgánů (ledviny, rohovka atd.).
 2. Informovat své sexuální partnery. Upustit od penetračního styku. Pokud od něho člověk neupustí, musí vždy používat prezervativ.
 3. S nikým nesdílet injekční stříkačky a jehly. Upozornit persovál, který mu provádí elektrolýzu, akupukturu nebo tetování na svou HIV pozitivitu. Své nástroje by měl personál stejně sterilizovat pro každého zákazníka.
 4. Informovat lékaře a zubaře, ke kterým chodí.
 5. Vyvarovat se těhotenství, protože riziko přenosu viru z HIV pozitivní matky na její plod se pohybuje od 20 do 30 %.
 6. Povrchy potřísněné krví omývat v rukavicích a provést následnou desinfekci čerstvým roztokem chlornanu sodného (sava) nebo užít 3% choramin (20minutové působení je dostatečné).
 7. Prádlo a oděvy potřísněné krví a sekrety pohlavního ústrojí je nutno prát za vysoké teploty (70 °C), nebo v desinfekčním prostředku (savo), pak 3% Persteril, do posledního máchání 1 % Persteril. Materiál kontaminovaný krví, určený k vyhození, se uloží do nepropustného pytle a odveze se s odapadem z domácností.
 8. Žiletky, zubní kartáčky a ostatní nástroje určené k péči o tělo, kterými se lze zranit, s nikým nesdílíme.
 9. Každé říznutí nebo škrábnutí krýt obvazem, dokud se nezahojí.

Naopak:

Vztahy v rodině

Kromě přenosu z matky na plod a přenosu mezi sexuálními partnery se neuvádí žádný případ přenosu mezi členy rodiny. Úzký a trvalý kontakt související s běžným každodenním životem tedy nevede k přenosu HIV. Séropozitivní člověk by se neměl bát, že nakazí své blízké při běžném konkatku v kažodenním životě. Stejně tak se členové rodiny nemusí bát, že by se za těchto podmínek mohli od séropozitivního člověka nakazit.

Vztahy ve společnosti

Séropozitivní jedinec nemůže přenést HIV na nikoho v pracovním prostředí, protože k přenosu nemůže dojít jinými způsoby než těmi, o kterých již byla zmínka.

V současné době neexistuje žádný důvod, proč by séropozitivní jedinci měli být vyloučeni ze svého pracovního prostředí, ať již pracují kdekoli. Stačí, když budou informováni o pravidlech, která je třeba dodržovat.

Odmítavé postoje vedou pouze k tomu, že se HIV-pozitivní jedinci snaží svůj stav zatajit, což by mohlo mít za následek další rozšíření nemoci. Séropozitivní člověk není tedy pro své okolí nijak nebezpečný, pokud není nezodpovědný. Nesmíme dospoustit, aby ho ztráta zaměstnání přivedla k nezodpovědnému životu na okraji společnosti.

Séropozitivní pár a těhotenství

Již jsme se zmínili o tom, že možnost přenosu viru z HIV-pozitivní matky na její plod je dosti velká (v různých zemích činí od 20 do 30 %). Proto se v současné době těhotenství u séropozitivních nedpodoručuje. Vzhledem k možnému přenostu HIV spermatem se ani u séropozitivních mužů nedoporučuje, aby se snažili o početí dítěte. V případě těhotenství nutno zavčas začít s podáváním AZT, aby se riziko přenosu HIV minimalizovalo (8 %).

Séropozitivní člověk a sport

V provozování sportovní činnosti lze normálně pokračovat. Je však třeba upustit od sportů, při kterých může dojít ke krvavým zraněním, jako je zejména box, ragby, fotbal atd.


Menu

[EN]

Nezajímavější články

AIDS Blog

» Obřízka snižuje riziko přenosu pohlavních chorob

Obrizka.cz

» Obřízka: prevence HIV-AIDS

Enzymoterapie

» Enzymoterapie a zvýšení imunity

Děkujeme

Za podporu provozu našeho serveru děkujeme:

LUBSTAR, a.s.: značkové motorové a průmyslové oleje a maziva, výrobce olejů řady Tigrol.