AIDS Server  ||  • AIDS Info  |  AIDS Blog  |  AIDS Info English  ||  AIDS FAQ  ||  Hledat  |||  Menu


AIDS – Fakta, naděje

Opatření ve zdravotnických zařízeních

Virus lidského imunodeficitu neboli HIV, který je původcem AIDS, se přenáší při sexuálním styku s infikovaným partnerem, infikovanou krví a krevními deriváty a v perinatálním období z HIV pozitivní matky na dítě.

Vzhledem k tomu, že se virus HIV vyskytuje v některých tkáních a tělních tekutinách a vzhledem k výsledkům několika epidemiologických studií, uvádějících případy, kdy k infikování zdravotnických pracovníků mohlo dojít při poskytování péče na jejich pracovišti, upozornili odborníci na preventivní opatření na pracovištích ve zdravotnictví. Středisko pro boj proti nemocem, Centre for Diseases Control, ve Spojených státech vypracovalo doporučení týkající se obecných opatření, na která by se mělo dbát u všech pacientů při styku s jejich biologickými tkáněmi a tekutinami.

Tato doporučení platí pro HIV a všechny další patogenní organismy přenosné krví. Jejich účelem je zabránit expozici zdravotnických pracovníků těmto organismům, a to parenterální cestou nebo přes sliznici či kožní lézi.

Na tomto místě uvádíme výtah z těchto doporučení, která uveřejnila laboratoř pro boj proti nemocem (Laboratoire de Lutte contre la Maladie) v Kanadě v periodiku Raport hebdomadaire des maladies au Canada (Týdenní hlášení onemocnění v Kanadě) z měsíce listopadu 1987 a července 1988.

 1. Tkáně a biologické tekutiny, které mohou být infekční, jsou krev, sekrety pohlavního ústrojí, mozkomíšní mok, synoviální, pleurální, peritoneální a perikardiální výpotek, plodová voda a biologické tekutiny se stopami krve. Ostatní tekutiny, obsažené například ve stolici, nosním sekretu, sputu, potu, slzách, moči a zvratcích nejsou považovány za rizikové z hlediska možného přenosu HIV, pokud ovšem neobsahují stopy krve.
  Sliny nejsou z hlediska přenosu HIV nebezpečné. Nicméně zubním lékařům se doporučuje používání rukavic při vyšetřování a ošetřování pacientů, vzhledem k časté přítomnosti krve ve slinách při těchto úkonech a vzhledem k běžnému výskytu náhodných poranění u těchto zdravotnických pracovníků.
  Mateřským mlékem může dojít k přenosu HIV z HIV pozitivní matky na její novorozené dítě. V pracovním prostředí se však podobné případy neuvádějí, navíc jde o kontakt naprosto odlišné povahy. Používání ochranných rukavic lze doporučit zdravotnickým pracovníkům s vysokým stupněm expozice např. při manipulaci s mateřským mlékem ve sběrnách mateřského mléka.
 2. Dezinfekce: chlornan sodný ředěný 1:10, formol, 70% alkohol a 0,2 % glutaraldehyd virus HIV plně inaktivují. Tyto přípravky je nutno používat při dezinfikování a čištění povrchů nebo materiálů, které přišly do styku s produkty, jež by eventuálně mohly obsahovat virus. Účinné je rovněž zahřátí v kapalném prostředí, při zahřátí na 56 °C po dobu 30 minut lze HIV inaktivovat. Lékařské nástroje je možno sterilizovat varem při atmosférickém tlaku po dobu 30 minut nebo autoklávováním běžným způsobem. Gama záření a ultrafialové záření je však neúčinné.
 3. Opatrnost při veškeré manipulaci se špičatými nebo ostrými nástroji, při jejichž použití by potenciálně mohlo dojít ke kontaminaci, je základním preventivním opatřením v zařízeních poskytujících zdravotnické a další služby.
 4. Používání rukavic je nezbytné při styku a manipulaci s povrchy a materiály potřísněnými výše uvedenými biologickými tekutinami a tkáněmi nebo při styku s kožními lézemi a sliznicemi pacientů v souvislosti s jejich ošetřováním. Toto opatření není nutné při styku se zdravou pokožkou (například při klinickém vyšetření a palpaci).
 5. V případě, že při ošetřování došlo ke styku s potenciálně kontaminovanými tekutinami nebo k náhodnému zranění je nutno si hned po úkonu umýt a dezinfikovat ruce.
 6. Používání ochranných plášťů, masek a brýlí je indikováno v případech, kdy se při provádění úkonů předpokládá rozsáhlý styk s biologickými tekutinami (při invazivních vyšetřeních a chirurgických zákrocích).
 7. Vyvarujeme se ohýbání použitých jehel nebo jejich vracení do původního obalu, protože při tom často dochází k poranění. Hned po použití je nutno je odhodit do speciální pevné nádoby určené k tomuto účelu.
 8. Materiály, které chceme odstranit, je nutno uložit do uzavřených obalů v souladu s postupem uplatňovaným v zařízení při odstraňování kontaminovaného odpadu.
 9. Znečištěné prádlo a nástroje k opakovanému použití je nutno uložit do uzavřeného pytle. Jejich dekontaminaci je třeba provádět v souladu s postupy uplatňovanými v zařízení při manipulaci s kontaminovaným materiálem.
 10. Izolace pacientů s AIDS nebo s jinými klinickými formami infekce HIV není nutná, přistupuje se k ní pouze v případě, kdy jsou pacienti příliš těžce nemocní a nemohou již dodržovat pravidla osobní hygieny a nebo jsou postiženi závažnými poruchami chování v souvislosti se zasažením centrálního nervového systému.
 11. Pacienty je třeba náležitě poučit o problémech souvisejících s nebezpečím kontaminace, aby jim bylo jasné, proč se která opatření uplatňují, a aby i po propuštění z nemocnice pokračovali v dodržování jednoduchých pravidel osobní hygieny.

Pokud bude zdravotnický personál dodržovat uvedená hygienická pravidla, bude zajištěna prevence kontaminace, ke které by mohlo při ošetřování dojít. Jejich znalost a racionální používání představuje nejlepší prostředek, jak zajistit poskytování péče v podmínkách klidu, který je nezbytný jak pro blaho pacientů, tak pro ošetřující personál.


Menu

[EN]

Nezajímavější články

AIDS Blog

» Obřízka snižuje riziko přenosu pohlavních chorob

Obrizka.cz

» Obřízka: prevence HIV-AIDS

Enzymoterapie

» Enzymoterapie a zvýšení imunity

Děkujeme

Za podporu provozu našeho serveru děkujeme:

LUBSTAR, a.s.: značkové motorové a průmyslové oleje a maziva, výrobce olejů řady Tigrol.