AIDS Server  ||  • AIDS Info  |  AIDS Blog  |  AIDS Info English  ||  AIDS FAQ  ||  Hledat  |||  Menu


AIDS – Fakta, naděje

Slovníček pojmů z oblasti AIDS a HIV

adenopatie
Termín, kterým označujeme zvětšení objemu lymfatických uzlin.
AIDS
Zkratka z anglického Acquired Immune Deficiency Syndrome. Česky syndrom získaného imunodeficitu. Závažné onemocnění vyvolané virem označovaným jako HIV, který ochromuje obranyschopnost imunitního systému a organismus pak podléhá těžkým infekcím a některým nádorovým onemocněním, jako je Kaposiho sarkom.
antigen
Cizorodá látka pronikající do organismu a vyvolávající reakci, která se projeví především tvorbou specifických protilátek, které se vyznačují obrannou schopností.
bakterie
Jednobuněčné mikroorganismy, které se množí dělením. Bakterie způsobují četná onemocnění. Na rozdíl od virů schopných přežívat pouze jako paraziti v živých hostitelských buňkách, mohou bakterie žít samostatně.
bílé krvinky
Krevní buňky, jejichž funkce souvisí s obranou organismu proti infekci.
bisexuál
Jedinec, který má sexuální styky jak s muži, tak se ženami, je tedy zároveň heterosexuální i homosexuální. Bisexuální orientace u mužů je jedním z důležitých faktorů přenosu viru HIV na ženy ve výlučně heterosexuální populaci.
Candida albicans
Kvasinka vyvolávající běžná lokální dermatologická postižení (jazyk, kůže, kožní záhyby). U jedinců s imunosupresí může dojít k rozsevu Candida albicans do celého organismu, což se projeví např. postižením plic, trávicího systému nebo dokonce septikémií. V tomto případě se původce chová jako oportunní mikroorganismus.
DNA
Kyselina deoxyribonukleová (zkratka z anglického deoxyribonucleic acid). Je to obrovská molekula, která je základem genetické a dědičné informace.
ELISA
Zkratka z anglického Enzyme Linked Imunosorbent Assay - analýza s enzymem navázaným na immunosorbent, tj. protilátku. Je to klasická metoda pro průkaz přítomnosti protilátek v krvi. Jde o jednoduchou, rychlou a finančně nenáročnou techniku. Tato metoda je základem sérologického testu pro průkaz HIV infekce. Test ELISA je sice spolehlivý, ale ne stoprocentní, a proto je každý pozitivní výsledek nutno ověřit pomocí jiné konfirmační metody.
epidemiologie
Věda zabývající se studiem příčin výskytu a šíření nemocí.
etiologie
Věda zabývající se příčinami nemocí.
faktor VIII
Složka krve nezbytná pro zajištění dostatečné srážlivosti krve. Tento faktor chybí u hemofilie typu A.
genetické inženýrství
Vyspělá lékařská technologie umožňující přenos genů mezi různými druhy organismů, přičemž příjemce genu začne produkovat látky řízené tímto genem, které za normálních podmínek neprodukuje. Například lze geny řídicí produkci inzulínu u člověka přenést do určité bakterie a ta pak začne sama produkovat inzulín.
hemofilie
Dědičné onemocnění postihující pouze muže, ale přenášené ženami. Vyznačuje se zvýšenou krvácivostí na základě porušené krevní srážlivosti, kterou způsobuje nedostatek základního koagulačního faktoru, který označujeme jako faktor VIII.
herpes
Opar, vyrážka virového původu na pokožce, či sliznici tvořící shluky puchýřků. Postihuje hlavně rty a pohlavní orgány. Vyznačuje se častými recidivami výsevu.
homosexualita
Upřednostňování sexuálních partnerů stejného pohlaví. Rozlišujeme homosexualitu příležitostnou a výlučnou.
imunitní systém
Soubor prostředků, které má k dispozici organismus na obranu proti vnějším původcům virových, bakteriálních, mykotických a parazitních onemocnění.
imunosuprese
Potlačení obranyschopnosti imunitního systému.
infekce
Rozsev patogenního mikroorganismu v těle.
inkubační doba
Doba, která uběhne od proniknutí mikroorganismu do těla do prvních projevů onemocnění. U HIV infekce je inkubační doba velmi různá, může se pohybovat od několika týdnů do několika měsíců a někdy i několika let.
interferon
Protivirová látka vylučovaná ve velmi malém množství buňkou infikovanou virem. Využití interferonu představuje jednu z cest, kterými se ubírá výzkum léčby AIDS.
interleukin
Látka vylučovaná některými buňkami v krvi (makrofágy, některé lymfocyty), která má stimulační účinek na aktivitu T lymfocytů. Její využití představuje jednu z cest, kterými se ubírá výzkum léčby AIDS.
kandidóza
Nemoc vyvolaná kvasinkami Candida albicans.
Kaposiho sarkom
Zhoubné nádorové onemocnění, které se projevuje u člověka červenofialovými kožními skvrnami a uzly. Onemocnění postihuje i vnitřní orgány.
kondom
Synonymum slova prezervativ. Dnes představuje výborný prostředek pro prevenci sexuálně přenosných onemocnění a HIV infekce.
latentní infekce
Infikování mikroorganismem, které se u pacienta neprojeví žádným klinickým příznakem, a tento pacient je označován jako "zdravý nosič". Definice však neplatí pro HIV infekci vzhledem k tomu, že je známo, že u části jedinců infikovaných virem HIV se v budoucnu vyvine onemocnění AIDS. Proto mluvíme raději o asymptomatických nosičích.
lymfocyty
Bílé krvinky specializované na imunitní obranu. V zásadě rozlišujeme B a T lymfocyty. B lymfocyty působí prostřednictvím jimi produkovaných látek, kterým říkáme "protilátky". T lymfocyty působí v přímém kontaktu s agresorem. T4 lymfocyty jsou koordinátory, dirigenty imunitní obrany. Jsou to strategické buňky, které jsou cílovými buňkami viru AIDS. Virus tak paralyzuje imunitní obranu ještě dříve, než se stačí zformovat.
lymfomy
Zhoubná nádorová onemocnění lymfatické tkáně (zejména lymfatických uzlin a dalších orgánů lymfatického systému).
nádorové onemocnění
Vznik zhoubných nádorů způsobených nekontrolovaným bujením určitých buněk. Nádor se může rozšířit i na sousední orgány a další rozsev může vést i ke vzniku metastáz. Nemoci, které způsobují oslabení obranyschopnosti imunitního systému, mohou podpořit i vznik nádorového onemocnění (k čemuž dochází i v případě AIDS).
oportunní bakterie
Jedná se o bakterie, které způsobují onemocnění pouze v organismu s oslabenou obranyschopností imunitního systému, která je charakteristická také pro AIDS.
oportunní infekce
Infekce způsobená mikroorganizmem, proti kterému je organismus obvykle odolný a který se stává patogenním pouze v případě selhání imunitního systému. Nejzávažnější projevy AIDS souvisejí s infekcemi vyvolanými oportunními patogeny.
oportunní mikroorganismy
Mikroorganismy, které žijí v rovnováze se zdravým organismem, ale mohou způsobit onemocnění, když dojde k oslabení obranyschopnosti organismu. Využívají tedy příležitosti (latinsky oportunitas), která se jim takto naskytne, a zaútočí.
orálně-genitální styk
Dráždění pohlavního orgánu muže nebo ženy ústy.
protilátky
Látky produkované lymfocyty B v případě napadení organismu látkami označovanými jako antigeny. Každá protilátka je specificky zaměřená proti určitému antigenu.
retrovirus
Virus obsahující genetický materiál ve formě RNA, kterou je však schopen pomocí svého speciálního enzymu, reverzní transkriptázy, přepsat do DNA. Virus HIV patří do skupiny retrovirů.
reverzní transkriptáza
Speciální enzym, umožňuje retrovirům přeměnu RNA na DNA, která pak může být začleněna do genetického materiálu infikované buňky.
rizikové chování
Takto označujeme chování jedinců, v jehož důsledku se zvyšuje možnost přenosu určité infekce. Pokud jde o HIV/AIDS, představuje vysoce rizikové chování sexuální styk bez použití prezervativu a společné sdílení injekčních jehel a stříkaček. Narození dítěte HIV pozitivní matce označujeme za rizikovou situaci.
RNA
Kyselina ribonukleová (zkratka z anglického ribonucleic acid). Přenáší v buňce genetickou informaci uloženou v DNA. Veškerý genetický materiál viru HIV tvoří molekula RNA.
sarkom
Zhoubný nádor z pojivové tkáně, tedy podpůrné tkáně lidského organismu (vazivo, chrupavka, kost).
sérologický test
Vyšetření krve, které umožní prokázat přítomnost protilátek proti viru lidského imunodeficitu.
séropozitivní člověk
Jedinec, u kterého byla v testu na průkaz protilátek proti viru HIV zjištěna pozitivita. Tento jedinec přišel do styku s virem HIV a infikoval se, musíme na něj proto pohlížet jako na potenciální zdroj infekce, k jejímuž přenosu může dojít krví nebo sexuálním stykem. Když se u člověka v testu nezjistí přítomnost protilátek, je označen za "séronegativního".
sperma
Semeno, tekutina obsahující spermie a výměšky semenných váčků a prostaty. Spermie infikovaného člověka obsahuje také buňky infikované virem HIV (lymfocyty a makrofágy) a při sexuálním styku s infikovaným jedincem může tedy dojít k přenosu infekce na partnerku nebo partnera.
STD
Zkratka z anglického Sexually Transmitted Disease, sexuálně přenosné onemocnění. Jde o onemocnění, k jejichž přenosu dochází při sexuálním styku. K sexuálně přenosným onemocněním patří také AIDS.
syndrom
Kombinace příznaků a projevů typická pro určité onemocnění. Například syndrom imunodeficitu je typický pro AIDS, ale může se vyskytnout i v jiných případech, např. u některých vrozených onemocnění (vrozený imunodeficit), nádorových onemocnění (leukémie) nebo po podávání určitých léků (imunosupresivní léčba u pacientů s transplantovanými orgány).
systematická kontrola krve
Povinná a systematická kontrola umožňující vyloučit infikovanou krev z potenciálního použití.
virová hepatitida
Zánětlivé onemocnění jater způsobené viry. K nákaze může dojít trávicí soustavou, krevní cestou a sexuálním stykem. V některých případech může hepatitida vést k úplné destrukci jater s následnou smrtí.
virus
Infekční mikroorganismus, který je původcem mnoha onemocnění u různých živočichů. Viry jsou částice nepatrných rozměrů, viditelné pouze pomocí elektronového mikroskopu, které na rozdíl od bakterií mohou žít a množit se pouze jako parazité živé buňky.
zdraví nosiči
Označení pro jedince, do jejichž organismu pronikl choroboplodný zárodek (bakterie, virus atd.), aniž by se u nich projevily příznaky onemocnění. Tito nosiči však nohou být zdrojem infekce.

Menu

[EN]

Nezajímavější články

AIDS Blog

» Obřízka snižuje riziko přenosu pohlavních chorob

Obrizka.cz

» Obřízka: prevence HIV-AIDS

Enzymoterapie

» Enzymoterapie a zvýšení imunity

Děkujeme

Za podporu provozu našeho serveru děkujeme:

LUBSTAR, a.s.: značkové motorové a průmyslové oleje a maziva, výrobce olejů řady Tigrol.