AIDS Server  ||  • AIDS Info  |  AIDS Blog  |  AIDS Info English  ||  AIDS FAQ  ||  Hledat  |||  Menu


AIDS Server

Nadace pro život

Kdo jsme

Logo Nadace pro život Nadace pro život vznikla v lednu 1992 jako jedna z prvních nevládních organizací, působících mimo jiné v oblasti boje proti AIDS. Podnětem bylo znepokojení iniciativní skupiny občanů nad růstem počtu osob zasažených virem HIV v České republice a snaha zamezit opakování chyb, vyplývajících z podcenění rychlosti šíření AIDS, s následnými tragickými důsledky tak, jak jsou známy z jiných zemí světa, zvláště rozvojových. V červenci 1992 bylo založeno Sdružení při Nadaci pro život, ve kterém se soustřeďují příznivci nadace a které spolupůsobí při realizaci jednotlivých programů nadace.

Základem činnosti nadace je přesvědčení, že včasné informování veřejnosti je lepší a účinnější než následné řešení již vzniklých problémů. Proto základním cílem nadace je dosáhnout cestou kvalitní informovanosti a nepřetržitého působení postupných změn sexuálního chování a nazírání na sexuální život, a to především u mladé generace. Základním kamenem nového postoje je zodpovědný přístup k vlastnímu zdraví a odpovědnost za zdraví svých spoluobčanů. mimo jiné je třeba odstranit z minulosti mezi mládeží přežívající kult sexuální úspěšnosti měřené počtem vystřídaných partnerů, jenž je ve skutečnosti projevem asociálního chování.

Nadace pro život by ráda docílila podobné změny postojů ve výše uvedené oblasti, jaká se již projevuje v oblasti zdravé výživy a ekologie. V současném období celospolečenského posunu směrem k občanské zodpovědnosti a osobní zodpovědnosti je naděje na úspěch snahy nadace obzvlášť vysoká, neboť mladá generace je podobnému působení více přístupná.

Od svého vzniku se nadace stále více zaměřuje na přípravu komplexních informačních programů zaměřených především na mladé lidi, jejichž realizace by mohla přispět ke zlepšení současné situace v této oblasti. Přitom se snaží využít poznatků a zkušeností získaných při aplikacích podobných výchovných programů v jiných zemích.

V současné době jsou nadací realizovány průběžně jednotlivé projekty, z nichž většina má dlouhodobý charakter. Tyto projekty spadají pod komplexní program “Generace bez AIDS”.

Současná situace v oblasti šíření viru HIV signalizuje nutnost přistoupit postupně k rozsáhlejším akcím v oblasti prevence šíření tohoto viru a choroby AIDS. Srovnáním se situací v jiných zemích Evropy i světa je zřejmé, že Česká republika má na tomto poli dosud značné rezervy a hrozí nebezpečí, že nevyužijeme možného a účinného nástupu masového preventivního působení na veřejnost, a to zejména na skupiny s rizikovým chováním.

Činnost nadace a sdružení je vzhledem k finanční náročnosti jednotlivých projektů financována prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví ČR a dále prostřednictvím sponzorských darů od státních i soukromých organizací .

Kontaktní údaje

Nadace pro život

Senovážná 2, 110 00 Praha 1
IČO: 45246971
bankovní spojení: KB, pobočka Praha 1, Havlíčkova 13, č.ú.: 195528700227/0100

Sdružení při Nadaci pro život

Senovážná 2, 110 00 Praha 1
IČO: 62932888
bankovní spojení: KB, pobočka Praha 1, Havlíčkova 13, č.ú.: 195524670227/0100

Menu

[EN]

Nezajímavější články

AIDS Blog

» Obřízka snižuje riziko přenosu pohlavních chorob

Obrizka.cz

» Obřízka: prevence HIV-AIDS

Enzymoterapie

» Enzymoterapie a zvýšení imunity

Other Languages

English Pages

Děkujeme

Za podporu provozu našeho serveru děkujeme:

LUBSTAR, a.s.: značkové motorové a průmyslové oleje a maziva, výrobce olejů řady Tigrol.